Winners of the Scottish Open Go Tournament

1981 - X. T. He (?)
1982 - Piers Shepperson (5d)
1985 - H. Iwashita (?)
1992 - David Keeble (1d)
1993 - Francis Roads (4d)
1994 - Alistair Wall (4d)
1995 - Francis Roads (4d)
1996 - John Rickard (4d)
1997 - Matthew Macfadyen (6d)
1998 - Matthew Macfadyen (6d)
1999 - Simon Shiu (4d)
2000 - Quentin Mills (3d)
2001 - Quentin Mills (3d)
2003 - Francis Roads (4d)
2004 - Francis Roads (4d)
2005 - Jakub Zborowski (2d)
2006 - Ben He (5d)
2007 - Shaoyou Ouyang (5d)
2008 - Yohei Negi (2k)
2009 - Yohei Negi (2d)
2010 - Yohei Negi (2d)
2011 - Sandy Taylor (2d)

Winners of the Edinburgh Christmas Open

2009 - Alex Kent (1d)
2010 - David Lee (2d)

Winners of the Scottish Barlow

2002 - Jim Cook (2k)
2003 - Claas Roever (4k)
2004 - Gordon Guo (1d)
2005 - Neil McLean (2k)
2006 - Neil Mitchison (1k)
2007 - Peter Dahlgren (2k)
2008 - Yohei Negi (1d) & Alex Kent (2k)

Other Tournaments in Scotland

British Go Congress 2002 - Piers Shepperson (5d)